АКТИВНОСТИ НА НЕВЛАДИНАТА ОРГАНИЗАЦИJА

«МАКЕДОНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР» ВО МОСКВА

 

 

2010 година

Ноември

Промоција на антологијата «Современа македонска пиеса» на руски, втора книга во проектот «Библиотека на литературата на Македонија»

(Московски дом на националностите)

 

2011 година

Јануари

Прослава на Новата година и Божиќ

(Ресторан «Александар Македонски»)

 

Февруари

Свечен концерт по повод 17-годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Република Македонија и Руската Федерација

Изложба «Македонија» - слики од руски уметници посветени на РМ

(Московски дом на националностите)

 

Вечер на македонската поезија. Промоција на антологијата «Гласови покрај водата»

(Филолошки факултет на Московскиот државен универзитет «Ломоносов»)

 

Март

Изложба «Македонската народна носија» (наградување на победниците во конкурсот «Најубавата рачно плетена македонска чорапа»)

(Уметничка галерија на Краснаја Преснја)

 

Промоција на македонската женска поезија (по повод Светскиот ден на поезијата)

(Музеј «Владимир Мајаковски» на Лубјанка)

 

«Балкански читања». Промоција на книгите од македонски автори издадени во 2010-2011 година

(Институт за славистика и балканистика при Руската академија на науките)

 

Учество во Форумот «Сребрениот гулаб» (на покана об невладината организација «Жените на нашиот град»

(Концертна сала «Орлјонок»)

 

Април

Конкурс за деца «Моја татковина»

(Детска ликовна галерија «Изопарк»)

 

Средба со поетот Бранко Цветкоски

(Сојуз на Друштвата на писателите на Русија)

 

Мај

Старт-проект «Прозор во современата уметност»

Тркалезна маса «Современата уметност во Македонија»

Концерт на «Московскиот ансамбл на современата музика»

Ликовна изложба (со учество на млади сликари од Македонија)

(Московски дом на националностите)

 

Средба со писателката Драгица Најческа. Промоција на рускиот превод на нејзиниот роман «Омраза-длабоко»

(Сојуз на Друштвата на писателите на Русија)

Драгица Најческа на гости кај РОО «Жените на нашиот град». Средба со читатели.

(Во просториите на РОО «Жените на нашиот град»)

 

Изложба «Мал Битолски Монмартр во Москва» (изложба на 100 детски слики од Македонија)

(Детска ликовна галерија «Изопарк»)

 

Концерт на македонската группа «Љубојна»

(Ресторан «Александар Македонски»)

 

Промоција на македонската поезија на 3-от Меѓународен фестивал на словенската поезија «Распеани букви» (град Твер)

 

Изложба на слики од млади македонски сликари во «Подвал 1»

(Арт-галерија «Подвал 1»)

 

Jуни

Изложба на сликарот Александар Белугин «Балкански мотиви»

(Уметничка галерија на Проспект Мира)

 

Jули

МКЦ на гости кај Театарот «ГОРОД» во градот Долгопрудниј (соработка во врска со планираната изведба на пиесата «Чернодрински се враќа дома» од Горан Стефановски)

(Театар «Город», г. Долгопрудниј)

 

Средба на руски македонисти во рамките на Семинарот за македонски јазик, литература и култура (размена на идеите за соработка на полето - промоција на македонската култура во РФ)

 

Август

Изложба на книги на акад. Луан Старова (по повод 70-годишнината од раѓањето на писателот)

(Серуска државна библиотека за странска литература «Рудомино»)

 

Септември

Изложба «Мала пластика» (по повод 20-годишнината на Независноста на Република Македонија)

Промоција на македонската поезија (рецитал со музика)

(Уметничка галерия на Проспект Мира)

 

Октомври

Вечер на јужно-словенското пријателство (промоција на словенската поезија и народна музика, изложба на слики од македонски и бугарски уметници – Светлозар Недев)

(Московски дом на националностите)

 

Ноември

Фотоизложба «Христијански споменици во Македонија»

(Арт-галерија «Подвал 1»)

 

Декември

Објавување на победниците на конкурсот за најдобар превод на расказот «Дожд?» од Влада Урошевиќ од македонски на руски

(сајт на МКЦ)

 

Тркалезна маса «Прославата на празниците Божиќ и Нова година кај јужните словени»

(Филолошки факултет на Московскиот државен универзитет «Ломоносов»)

 

2012 година

Jануари

Изложба на сликите од уметникот Александар Белугин под наслов «Балкански мотиви»

(Уметничка галерија «Фантазија»)

 

Февруари

Фотоизложба «Скопје. Зима 2012». Автор: Душко Христов

(Сајт на МКЦ)

 

Март

Промоција на македонската женска поезија (по повод Светскиот ден на поезијата)

(Музеј «Владимир Мајаковски» на Лубјанка)

Објавување на изборот од македонската женска поезија во списанието «Московски литератор»

 

Април

Промоција на антологијата «Современа македонска поезија» на руски, трета книга во проектот «Библиотека на литературата на Македонија»

Рецитирање на песни од македонски автори

(Московски дом на националностите)

 

Мај

Промоција на македонската поезија на 3-от Меѓународен фестивал на словенската поезија «Распеани букви» (град Твер)

Македонски театарски денови во Москва. Промоција на македонската драма со изведба на сцена на извадоци од пиеси на македонските драматурзи: Коле Чашуле, Горан Стефановски и Жанина Мирчевска

Тркалезна маса: Македонскиот театар – излез на меѓународната арена

(Московски театар «Школа на современата пиеса»)

 

Претставување на македонската поезија во рамките на Асамблејата на поезија на словенските народи

(Музеј «Пушкин»)

 

«Македонија. Чкртки» Изложба на сликарот Александар Белугин (во рамките на прославата на Деновите на словенската писменост)

(Дом на кульурата во Северно Чертаново)

 

Jуни

Тркалезна маса: развој на македонистиката во Русија

Средба на руски македонисти во Охрид

(Семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид)

 

Jули

Диспут клуб: македонскиот филм «Големата вода» - романот «Големата вода» од Живко Чинго (прикажување на филмот, промоција на книгата во превод на руски)

 

Август

Самостојна изложба на руската сликарка Светлана Солодовникова.

(Градска библиотека «Браќа Миладиновци», Скопје)

                        

Септември

Промоција во рамките на II-от Меѓународен конгрес на литературните преведувачи во Москва на литературни преводи остварени во 2012 година

(Серуска државна библиотека за странска литература «Рудомино»)

 

Популаризација на македонската литература и култура во рамките на XXV-от Московски саем на книга

(ВВЦ, Московски саем на книга, павиљон 75, македонски штанд Д3)

 

Влада Урошевиќ – средба со руски читатели. Промоција на роман-приказната «Невестата на змејот» од Влада Урошевиќ во превод на руски.

(Државна установа «Московски дом на националностите»)

 

Октомври

РусБалканФест. Изложба на слики на уметници од Бугарија, Македонија, Русија, Србија, Турција и Црна Гора. Тркалезна маса: современа ликовна уметност на Балканот – патишта и остварувања, со учество на авторите.

(Државна установа «Московски дом на националностите»)

 

Ноември

Конкурс за деца «Светот на приказните»

(Детска уметничка галерија «Колобок»)

 

Декември

Состанок на иницијативната группа. Планирање на работата на МКЦ во 2013 година

(Државна установа «Московски дом на националностите»)

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОО «MАКЕДОНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»

 

2011 ГОД

Январь

Празднование Нового года

(Ресторан «Александр Македонский»)

 

Февраль

Праздничный концерт, посвященный 17-летию установления дипломатических отношений между Республикой Македония и Российской Федерацией

Выставка «Македония» – картины русских художников, посвященных РМ

(Московский Дом Национальностей)

 

Вечер македонской поэзии. Представление антологии македонской поэзии «Голоса у воды»

(Филологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова)

 

Март

Выставка «Македонский народный костюм» (награждение победителей конкурса «Самый красивый македонский носок ручной вязки»)

(Художественная галерея на Красной Пресне)

 

Представление македонской женской поэзии (по случаю Всемирного дня поэзии)

(Музей Владимира Маяковского на Лубянке)

 

«Балканские чтения». Представление книг македонских авторов, изданных в 2010-2011 годах

(Институт славяноведения и балканистики Российской академии наук)

 

Участие в Форуме «Серебряный голубь» (по приглашению РОО «Женщины нашего города»

(Концертный зал гостиницы «Орленок»)

 

Апрель

Конкурс детского рисунка «Моя родина»

(Детская художественная галерея «Изопарк»)

 

Встреча с поэтом Бранко Цветкоским

(Союз обществ писателей России)

 

Май

Проект «Окно в современное искусство»

Круглый стол «Современное искусство в Македонии»

Концерт Московского ансамбля современной музыки»

Художественная выставка (с участием молодых художников из Македонии)

(Московский Дом Национальностей)

 

Встреча с писательницей Драгицей Найческой. Представление русского перевода ее романа «Ненависть – глубоко»

(Союз обществ писателей России)

Драгица Найческая в гостях у РОО «Женщины нашего города». Встреча с читателями

(В помещении РОО «Женщины нашего города»)

 

Выставка «Малый Битольский Монмартр в Москве» (выставка 100 детских рисунков из Македонии)

(Детская художественная галерея «Изопарк»)

 

Концерт македонской группы «Любойна»

(Ресторан «Александр Македонский»)

 

Представление македонской поэзии на 3-м Международном фестивале славянской поэзии «Поющие письмена» (Тверь)

 

Выставка картин молодых македонских художников «Подвал 13»

(Художественная галерея «Подвал 13»)

 

Июнь

Выставка художника Александра Белугина «Балканские мотивы»

(Художественная галерея на Проспекте Мира)

 

Июль

МКЦ в гостях у Муниципальноготеатра «ГОРОД» в городе Долгопрудный (сотрудничество в связи с запланированной постановкой пьесы «Чернодринский возвращается домой» Горана Стефановского)

(Театр «ГОРОД», г. Долгопрудный)

 

Встреча российских македонистов в рамках Семинара македонского языка, литературы и культуры (обмен мнениями о сотрудничестве в области продвижения македонской культуры в РФ)

 

Август

Выставка книг акад. Луана Старовы (посвященная 70-летию со дня рождения писателя)

(Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. Рудомино)

 

Сентябрь

Выставка «Малая Пластика» (к 20-летию Независимости Республики Македонии)

Представление македонской поэзии (чтение стихов и исполнение музыки)

(Художественная галерея на Проспекте Мира)

 

Октябрь

Вечер дружбы южных славян (представление славянской поэзии и народной музыки, выставка картин македонских и болгарских художников – Светлозар Недев)

(Московский Дом Национальностей)

 

Ноябрь

Фотовыставка «Христианские памятники в Македонии»

(Арт-галерея «Подвал 13»)

 

Декабрь

Объявление победителей конкурса «Проба пера»на лучший перевод рассказа «Дождь?» Влады Урошевиќча с македонского на русский

(сайт МКЦ)

 

Круглый стол «Празднование Рождества и Нового года у южных славян»

(Филологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова)

 

2012 година

Январь

Выставка картин художника Александра Белугина под названием «Балканские мотивы»

(Художественная галерея «Фантазия»)

 

Февраль

Фотовыставка «Скопье. Зима 2012». Автор: Душко Христов

(Сайт МКЦ)

 

Март

Презентация македонской женской поезии (по поводу Всемирного дня поэзии)

(Музей Владимира Маяковского на Лубянке)

Публикация подборки стихов македонских поэтесс в газете «Московский литератор» (к празднику 8 марта)

 

Апрель

Промоция антологии «Современная македонская поэзия» на русском, третьей книги в проекте «Библиотека литературы Македонии»

Чтение стихов македонских авторов

(Московский дом национальностей)

 

Май

Презентация македонской поэзии на 3-ем Междунардном фестивале славянской поезии «Поющие письмена» (город Тверь)

 

Македонские театральные дни в Москве. Промоция македонской драматурги: постановка на сценеотрывков из пьес македонских драматургов: Коле Чашуле, Горан Стефановски и Жанина Мирчевска

Проведение круглого стола: Македонский театр – выход на международную арену

(Московский театр «Школа современной пьесы»)

 

Представление македонской поэзии в рамках Ассамблеи поэзии славянских народов

(Музей Пушкина на Пречистенке)

 

«Македония. Зарисовки» Выставка художника Александра Белугина (в рамках празднования Дней славянской письменности)

(Дом культуры «Северное Чертаново»)

 

Июнь

Круглый стол: развитие македонистики в России

Встреча русских македонистов в Охриде

(Семинар македонского языка, литературы и культуры, Охрид)

 

Июль

Диспут клуб: македонский фильм «Большая вода» - роман «Большая вода» македонского писателя Живко Чинго (демонстрация фильма, промоция книги в переводе на русский)

 

Август

Персональная выставка русской художницы Светланы Солодовниковой

(Городская библиотека им. Братьев Миладиновых, Скопье)

 

Сентябрь

Промоция в рамках II-го Международного конгресса литературных переводчиков в Москве художественных переводов, сделанных в 2012 году

(Всероссийская библиотека иностранной литературы им. Рудомино)

 

Популяризация македонской литературы и культуры в рамках XXV-ой Московской книжной выставки-ярмарки

(ВВЦ, павильон 75, македонский стенд Д3)

 

Македонский писатель акад. Влада Урошевич – встреча с российскими читателями. Презентация повести-сказки «Невеста змея» Влады Урошевича в переводе на русский.

(Московский дом национальностей»)

 

Октябрь

Арт-проект: РусБалканФест. Выставка картин художников из Болгарии, Македонии, России, Сербии, Турции и Черногории

Круглый стол: современная живопись на Балканах – пути и свершения, с участием авторов

(«Московский дом национальностей»)

 

Ноябрь

Конкурс для детей «Мир сказок»

(Детская художественная студия «Колобок»)

 

Декабрь

Собрание инициативной группы. Планирование работы МКЦ в 2013 году

(«Московский дом национальностей»)

© Македонский культурный центр